Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi mambo dhuterere – kurira mkundi Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi 1600093638 mp3smashcom

Music

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi mambo dhuterere – kurira mkundi Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi 1600093638 mp3smashcom

Download Mp3 “Kurira Mkundi” Music by Mambo Dhuterere

African Gospel Musician, Mambo Dhuterere Release New Song Titled “Kurira Mkundi” Kurira Mkundi by Mambo Dhuterere Is A Powerful Song That Will Uplift Your Spirit.
Listen & Download Free Mp3 Audio, Stream Music Video & Lyrics. Share & Stay being blessed.

mambo dhuterere – kurira mkundi Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi DBUT 2 1
What do you think about this song?

We want to hear from you all.

Drop your comments

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi Lyrics

Kurira kurira
Kurira mukundi kurira
Kurira kurira
Kurira mukundi kurira

Chinondi vhiringa hutano panyika dzino kurangarira
Kuti neramangwana ndichazoveiko
Ndinotomborara msango ndichingoshanda
Se ndiri nhapwa, ramangwa rijeke

Shungu dzemoyo dzichingoti dai vapwere
Vaseva muto varegere kuchiva vavakidzani
Nhamo haina tsiye nyoro kuti ndiseve
Kudikitira hakuna inofurira nedzivete

Hunzi ukatobuda ziya wawana dovi wasimukira
Sango rinopa waneta wadzungaira
Baba pose pandinoshanda vhangeri
Renyu ndiyo tariro

Kuti zvandino gogodza ndichazarurirwa
Nyangwe vakapfiga musuwo ndinonopinda
Nkumbariro, ini kwandinoenda ndichakusvika
Pfimbi yerugare iripo handimboneti kufukunura
Jesu vakati tsvagai muchawana

READ ALSO Mambo Dhuterere – Zvinonyadzisa
Nazvo chandisinga rivare pandinosha kunyengetera
Kuti dururai zodzo, baba dururai
Chese chandichabata, baba chinoda zodzo
Basa randinoshanda haa rinoda zodzo

Kwese kwandichashava baba kunoda zodzo
Nzira dzandichafamba haa dzinoda zodzo
Bbaa dururai zodzo, Bbaa dururai zodzo
Bbaa dururai zodzo

Hee denga rina Mwari anoti mukandikumbira
Kumbirai ndokupai
Ndini Mwari mumwe chete aikumbirwawo nana
Solomon njere ndichivapa

Aburaima hwai dzese dziya mombe ne
Ngamera ndini ndakamupa
Samieri mai vake vanga vava kutonzi
Ngonwa Hana ndakamupa

Vanoshamisika vavakidzani chembere
Kuyamwisa Sara kunyamwisa
Kana zvikasa shamisa haasi Mwari
Mwari unototi ugobvunza sei
Mwari unototi ugobvunza seyiiiiii.

Ndakazvinzwa makasimudzira
Davita kubva kumakwai, makamuita Mambo waIsirairi
Neni ndinodzidana Ngoni dzigondizunza
Ndibve guruva

READ ALSO Mambo Dhuterere – Kurira Mukundi
zongova nhoroondo ndava Mambo
Zvese zvamakavaitira vana Josefa ndinozviziva
Zvekunotora nhapwa yova Mambo
Mukabata hupenyu hwangu inotofuma yava
Vhangeri kuti zvedi kuna Jaire anosimudza marombe

Jobo vamugadza mudhishi kutora zvese
Pfuma nevana, ndimi makamudzorera zvava double
Kana mukazvida wedenga rinotodoka ndava shoroma
Ndava kutochengeta nemadzikoma

Mwaka usati wambopera ndichatofona ndichipembera
Kuti huyai muone zvandaitirwa
Ndoti bye bye kunhamo usare mushe ndava kuenda
Wanga wanyanyawo kundishungurudza

Zvekudya zvokunhongerer zvakatoperera kuna
Razaro ini ndiropafadze kuti ndigoche
Baba vanondikomborera pandinobuda nepakudzoka

Ngoni dzazviramba nditande botso
Chese chandichabata tenzi nenyasha
Dzavo chicha bhuruma
Kubhuruma se mudonzvo waAron

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi Music video

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Newsletter Signup

Enter Your Email and Subscribe to Our Newsletter, Stay Updated Receive Latest Blog Post

Bible verse

For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.
Advertisement

Recommended

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “ Agnus Dei / King of Kings” Music by Hillsong Worship Australian Praise And Worship Group, Hillsong Worship...

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “King of Kings (Praise)” Music by Hillsong Worship Australian Praise And Worship Group, Hillsong Worship Release New Song...

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “Man of Sorrows (Passion)” Music by Hillsong Worship Australian Praise And Worship Group, Hillsong Worship Release New Song...

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “To The Ends Of The Earth (Live)” Music by YWAM Kona Music Prayer And Worship Community, YWAM Kona...

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “Your Presence Is A Gift” Music by E.dewey Smith American Contemporary Christian/Gospel Musician, E.dewey Smith Release New Song...

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “I Don’t Miss You” Music by Sam Tinnesz American Contemporary Christian/Gospel Musician, Sam Tinnesz Release New Song Titled...

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “Holy” Music by Victor Atenaga & Shirel Nigerian Contemporary Christian/Gospel Musicians, Victor Atenaga & Shirel Release New Song...

You May Also Like

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “Love That Never Ends” Music by Jonathan Ogden American Contemporary Christian/Gospel Musician, Jonathan Ogden Release New Song Titled...

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “This is My Time” Music by Lecrae American Contemporary Christian/Gospel Musician, Lecrae Release New Song Titled “This is...

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “Come Alive” Music by Dante Bowe American Contemporary Christian/Gospel Musician, Dante Bowe Release New Song Titled “Come Alive”...

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “King Of Kings” Music by Chandler Moore Ft. Essential Worship American Contemporary Christian/Gospel Musician & Collective, Chandler Moore...

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “The Sacrifice Of Worship” Music by Victoria Orenze Nigerian Contemporary Christian/Gospel Musician, Victoria Orenze Release New Song Titled...

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “Our Father” Music by ICF Worship Zürich Contemporary Christian/Gospel Music Group, ICF Worship Release New Song Titled “Our...

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “Promise Keeper” Music by Israel & New Breed American Contemporary Christian/Gospel Musician, Israel & New Breed Release New...

Music

Upload Your Song Free Download Mp3 “Four Days Late” Music by Karen Peck & New River Southern Gospel Trio, Karen Peck & New River...